Bundesverwaltungsgericht

Termin

BVerwG 2 C 56.16; (OVG Berlin-Brandenburg OVG 4 B 38.12; VG Berlin VG 26 K 255.09) BVerwG 2 C 57.16; (OVG Berlin-Brandenburg OVG 4 B 37.12; VG Berlin VG 26 K 112.10) BVerwG 2 C 58.16 (OVG Berlin-Brandenburg OVG 4 B 2.13; VG Berlin VG 28 K 5.12)
21.09.2017
14:00 Uhr

D. - RA Schmid-Drachmann, Ribet Buse & Partner GbR, Berlin - ./. Land Berlin - RA Hülsen, Michael, Hauschke u.a., Berlin -

Z. - RA Schmid-Drachmann, Ribet Buse & Partner GbR, Berlin - ./. Land Berlin - RA Hülsen, Michael, Hauschke u.a., Berlin -

J. - RA Raue LLP, Berlin - ./. Land Berlin - RA Hülsen, Michael, Hauschke u.a., Berlin -

Besoldungsrecht

hier: amtsangemessene Richteralimentation

teilnehmen

Diese Seite ist Teil des Webangebotes des Bundesverwaltungsgerichts, © 2017. Alle Rechte vorbehalten.